smart tooling

Smart Tooling

                Afbeeldingsresultaat voor interreg vlaanderen nederlandHet Smart Tooling project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

De einddatum van het project 'Smart Tooling' is 30 november 2020.

Benieuwd naar de behaalde resultaten binnen het project Smart Tooling? Klik HIER.

Toelichting Smart Tooling project
KicMPi ontwikkelt samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland innovatieve robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie. 

Deze prototypes van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. De ontwikkeling gebeurt in 6 tot 8 op te richten innovatieclusters via samenwerking met kennisinstellingen en 2 grote spelers in de proces industrie.

De kennisinstellingen voorzien in kennis ter ondersteuning van de ontwikkeling van prototypes, asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële testomgeving.

Onderzoek 
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan om en nabij de 50 concrete robottoepassingen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

  • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
  • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
  • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

Deelprojecten in het Smart Tooling project 

1) INSPECTIE

1.1 Inspecties in vaten
Om inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. Waarbij ID Tec zich focust op de ontwikkeling van de robot. 

Naast de kennis- en kunde van VTEC, P. de Boevere b.v. en ID-Tec, deelt ook Nobleo de benodigde ervaring in het project. Zij leveren een bijdrage vanuit een input rondom plaatsbepaling en navigatie.

De hoofdpartners Dow Benelux, Impuls Zeeland en Universiteit Gent leveren een bijdrage in het deelproject inspectie van vaten. 

Verwante websites:
http://vtec-ls.nl/
http://www.serenity.nl/
http://www.id-tec.nl/
https://nl.dow.com/nl-nl
https://www.ugent.be/
https://www.impulszeeland.nl/nl

1.2 Inspectie in leidingen
Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een snake robot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie. 
Opeenvolgend wordt er gewerkt aan een redesign van robot software framework voor meer flexibiliteit en betere uitbreidingsmogelijkheden voor sensoren en autonomie en de implementatie hiervan. 

Exrobotics b.v. (Improvia) construeren, bouwen en testen op basis van het basisontwerp van de Snakerobot van Universiteit Twente een robuust prototype. Het te ontwikkelen prototype zal van besturingssoftware worden voorzien door U Twente.

De hoofdpartners Universiteit Twente, Impuls Zeeland en BASF leveren een bijdrage aan het deelproject inspectie van leidingen. 

Verwante websites: 
- http://improvia.nl/
- https://www.utwente.nl/
https://www.impulszeeland.nl/nl
https://www.basf.com/be

2) WERKPLAATS

2.1 Augmented reality
Augmented reality richt zich op de  digitale ondersteuning voor inspectie activiteiten en herstel instructies door een technieker in een werkplaats. Denk hierbij aan de ‘slimme veiligheidsbril.  Het resultaat van digitale ondersteuning zal een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit tot uiting kunnen hebben. Augnition en Iristick werken hierbij samen met hoofdpartner Sirris. 

Verwante websites:
https://proceedix.com/
https://iristick.com/

2.2 Lekdetectie
Werkplaats richt zich daarnaast op het uitvoeren van lekdetectie m.b.v. collaboratieve robots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen. Indien er een lekkage gemeten wordt, worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem zodat de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, gevisualiseerd worden. Het doel is om een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen. 
ITIS neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met hoofdpartner Sirris. 

Verwante websites:
http://www.itis-nl.com/nl/
https://www.sirris.be/nl

2.3 Werkplaats toepassingen
In het licht van continu verbeteren en optimaliseren, wordt er nagegaan in hoeverre een Cobot kan worden ingezet als geautomatiseerde collega voor werkplaats toepassingen. Dit met name om de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in de werkplaats te verbeteren en om processen verder te kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan het uit handen nemen van monotone repeterende werkzaamheden. Assisteren bij zware, lastige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het vasthouden en positioneren van objecten.
Het doel is het vaststellen in welke mate een Cobot als extra hulp kan functioneren in een werkplaats.
ENGIE neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met hoofdpartner Sirris.

Verwante websites:
https://www.engie-services.nl/  
https://www.sirris.be/nl 

3) UAS (DRONES)

Unmanned aerial vehicle
UAS staat voor unmanned aerial vehicle en wordt ook wel een drone genoemd. Het deelproject richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen. 

3.1 Buiten vliegen
Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hier werken Avular, SPIE, Airobot met elkaar samen. 
De hoofdpartners Rewin, Dow benelux en BASF leveren een bijdrage in het deelproject UAS buiten vliegen. 

Verwante websites: 
http://www.spie-nl.com/
https://www.avular.com/
http://www.airobot.eu/
https://www.rewin.nl/
https://nl.dow.com/nl-nl
https://www.basf.com/be

3.2 Binnen vliegen
Ronik Inspectioneering, Delft Dynamics en Pozyx werken samen aan het onderwerp ''binnen vliegen''. Zij richten zich op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al erg veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Voor het vliegen met een drone, in een niet-schone installatie, zal worden onderzocht welke omstandigheden er gecreëerd kunnen worden om de apparatuur veilig te kunnen vliegen (bijv. stikstof of een concentratie product boven UEL). Vervolgens zal er worden onderzocht welke technische-, operationele- en veiligheidsmaatregelen er nodig zijn om deze omstandigheden te realiseren. De ontvangst van de bakens en te gebruiken navigatie methode zal hierbij ook een aandachtspunt zijn. De sensor zal in staat zijn om een vuile oppervlakte schoon te maken, zodat een correcte meting verkregen kan worden. Tevens zal de sensor voorzien worden van een camera en verlichting zodat vastgesteld kan worden of de gemeten plek inderdaad schoon is.

De hoofdpartners Rewin, Dow benelux en BASF leveren een bijdrage in het deelproject UAS buiten vliegen. 

Verwante websites:
http://www.ronik.nl/
http://www.delftdynamics.nl/index.php/en/
https://www.pozyx.io
https://www.rewin.nl/
https://nl.dow.com/nl-nl
https://www.basf.com/be

4) CLEANING

4.1 Binnen en buiten cleaning
Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden. 
Binnen het cluster leveren drie service bedrijven een input. De bedrijven in dit cluster zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters. Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica. 
Daarbij richt Mourik zich op navigatie. Buchen richt zich op de reinigingsgraad. Group Victor Peeters richt zich op metingen, data analyse en het autonome werken. 

Binnen het cluster zijn er 2 bedrijven aangesteld om de technische groep te vormen. Deze groep bestaat uit VTEC Lasers & Sensors en P. de Boevere B.V. (Serenity). VTEC richt zich op de sensor technologie en communicatie van de data. Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data loging, rapportage en data processing.

Onlangs zijn ook Accerion en Nobleo ingestroomd in het project. Zij richten zich op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot. 
Tevens is DERC Waterjetting onlangs als partner toegevoegd in het project. DERC Waterjetting levert in het cluster cleaning een zo geheten carrier platform (drager). DERC zal de aanpassing aan het platform ontwerpen en installeren.
Het doel is om het carrier platform te ontwikkelen t.b.v. autonoom opereren en reinigen.

De hoofdpartners Avans Hogeschool en Dow benelux leveren een bijdrage in het deelproject cleaning. 

Verwante websites:
http://www.nobleo.nl/
https://accerion.tech/
http://www.buchen-group.be
http://www.peetersoiw.be/
https://www.mourik.com/
http://www.dutchphotonics.nl/company-guide/vtec-lasers-and-sensors/
http://www.serenity.nl/
https://www.waterjetting.nl/
http://www.avans.nl/
https://nl.dow.com/nl-nl

Ga voor meer informatie naar www.smarttooling.eu

Projectresultaten Interreg project Smart Tooling:

Competenties vastgelegd voor inspecties met Drones (Bron: T.I.M.)